משלוחים חינם בקניה מעל 169 ש"ח |🎗️| ייצור מקומי איכותי

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

לקוח יקר, אנא קרא בתשומת לב את התקנון, מטרתו להבהיר את מדיניות האתר
ותנאי השימוש בו.
המותג שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי התקנון מעט לעת על פי שיקול דעתו
הבלעדי בלבד, וזאת ללא כל צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח
ו/או מי מטעמו לא יהיה כל טענות כלפי המותג ו/או מי מטעמו בגין שינוי כאמור.
אתר זה בבעלות מותג הילדים NOWA KIDSWEAR ומנוהל על ידו. האתר
משמש כאמצעי לשיווק, לפרסום וכן כחנות וירטואלית למותג הנ"ל.
הזכויות לשימוש בכתובת האתר שייכות לבעלי המותג בלבד.
רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את המותג כלפי מבצעי הפעולות באתר.
תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את
היחסים בין המותג לבין המשתמש באתר.
השימוש באתר האינטרנט של המותג כפוף לתנאים המפורטים מטה ומעיד על
הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש, לקבלם ומסכים כי לא
תהיה לו טענה ו/או תביעה כנגד המותג או מי מטעמו.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא
מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש ורכישה

השימוש באתר והזמנת המוצרים דרכו הינה לבני 18 ומעלה, משתמש שהינו קטין
(מתחת לגיל 18) ו/או אינו בעל זכות לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור
אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו ולקבל את
אישורם לביצוע כל סוג של פעילות במסגרת האתר ובכפוף להוראות התקנון .
האחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש ולבצע רכישה באתר בדבר תקנון האתר
וכן הפיקוח על פעילותו, על מנת שזה יפעל על פי תקנון זה והוראות האתר על כל
המשתמע מכך, חלה על האפוטרופוס בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי כל פעילות
אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של האפוטרופוס לאמור בתקנון
האתר.
הפריטים לרכישה באתר, המחירים והמבצעים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך
אתר המכר מרחוק בלבד, בכפוף לזמינותם במלאי המותג, אזורי הפצה כמפורט
במדיניות משלוחים של המותג ולאמור בתקנון זה.
כל הפריטים הנמכרים באתר מוצעים למשתמשים לרכישה במחיר הנקוב (כולל מס
ערך מוסף כדין) ומסופקים ללקוחות המותג. יודגש שהמחירים הנקובים אינן כוללים
את דמי המשלוח, המפורטים בנספח הרלוונטי באתר ובדפי הרכישה.
המותג רשאי לעדכן את מחירי הפריטים המוצגים לרכישה באתר, לרבות עלות
המשלוחים ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
מכירת המוצרים באתר איננה מיועדת למכירה סיטונאית או לקניה לטובת מכירתם
לצד שלישי
המותג אינו מחויב לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בכל הכרוך והנובע מכך.

מידע ופרטיות

האתר מבצע רישום לקוחות לטובת ניהול שוטף יעיל וקשרי לקוחות והרשמה בו
מהווה אישור לכלל הפעילות בגין רישום זה. במהלך הרישום והרכישה באתר,
המשתמשים נדרשים להזין פרטים אישיים לטובת הליך הרכישה. המשתמש באתר
מתחייב למסור פרטים תקינים, עדכניים ואמינים ומצהיר בזאת כי נמסרו בהסכמתו
וברשותו.
בהמשך לעניין זה המשתמש מצהיר בזאת כי מכיר בעובדה שמסירת פרטים כוזבים
עלולים להוות עבירה וכי במקרים אלו רשאים לנקוט כנגדו צעדים משפטיים מצד
המותג, לרבות תביעות נזיקין.
המותג מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי
תפעול האתר בלבד זאת על מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה
ללקוח. מנהלי האתר NOWA או מי מטעמם רשאים לשלוח ללקוחות הודעות
לרבות מיילים ו- SMS לטובת מתן שירות.
האתר משתמש בתקני האבטחה בהתאם להוראות הדין על מנת לשמור ככל
האפשר על פרטי האשראי והמידע של לקוחותיה. האתר אינו אוגר מספרי כרטיסי
אשראי.
מפעילי האתר לא יישאו באחריות על פעילות לא חוקית שתעשה ע"י משתמשים או
גורמים אחרים שאינם תחת אחריותם.
המותג לא אחראי על פרסום של גולשים, אשר יבקשו לפרסם או להעלות תגובות
באתר החברה או ברשתות חברתיות שיקושרו לפעילות המותג.
ניתן לרכוש באתר שוברי מתנה (GIFT CARD) בסכומים המוגדרים באתר.
שוברים אלו יועברו ללקוחות בדואר או באמצעות תקשורת דיגיטלית אחרת. מימוש
השובר יבוצע ע"י הרוכש או מי שהוגדר מטעמו בלבד.
המותג רשאי לפרסם ולהציע ללקוחות ולמשתמשי האתר מבצעים או הצעות
בהתאם לשיקוליו הבלעדיים. אתר המותג מציע לעיתים פריטים במבצעים מיוחדים,
מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. במסגרת כל מבצע מצוין תוקף תקופת המבצע,
והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת למשתמש במהלך התקופה
הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים, אלא אם צוין אחרת.

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא
תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או
למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המותג ו/או מי
ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

אחריות המותג

המותג ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם
למשתמש/ללקוח או לצד שלישי מטעמם כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות
האתר.
החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות
היצרן ו/או המותג לרבות ביצוע כביסה ו/או גיהוץ ו/או שימוש בחומרי כביסה וניקוי
למיניהם ו/או כל שימוש אחר שלא בהתאם להוראות.
ככל והמזמין סבור כי הפריטים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם
כלשהו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המותג למתן מענה.
ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים
בפועל. תמונות הפריטים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את
הנהלת המותג.
המותג משתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות
של הפריטים הנמכרים ככל שניתן, אך יתכן, כי יקרו מקרים בהם יופיעו אי דיוקים
כלשהם בנוגע לפריט. במידה ונפלה טעות כלשהי לרבות טעות קולמוס כגון,
בתיאור הפריט, תמונתו או במחירו, הדבר לא יחייב את המותג, ובכל מקרה המותג
לא ישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים והדגמים הנם
רכושו של המותג בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצוב האתר, לוגו ושם
המותג וסימניו, עיצוב הפריטים, תמונות המוצרים וכל פרט אחר המתקשר עם
המותג.
שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של המותג
בלבד- אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המותג בכתב ומראש.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר,
לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תכנים מתוך האתר עיצוב בגדים, תמונות
הבגדים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב .
אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים
באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כזו או אחרת.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ללא קבלת אישור
והסכמת המותג מראש ובכתב.
כל התוכן המילולי, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב,
סימני מסחר, סימני לוגו, הנם בבעלותו הבלעדית של המותג ו/או מי מטעמו.
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

הדין

הדין החל הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו,
הוא הדין הישראלי בלבד.
לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה תהיה הסמכות הבלעדית והייחודית לדון
במחלוקות הנובעות או הקשורות במישרין או בעקיפין, להוראות תקנון זה ו/או
לשימוש ו/או לרכישות באתר, באופן השולל את סמכותו של כל בית משפט אחר.

סל הקניות
דילוג לתוכן